ୱାଇହାଇ ଓନର୍ ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ |

10+ ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |
2 ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର
1000+ PC ଦ daily ନିକ ଆଉଟପୁଟ୍ |
25-35 ଦିନ ବିତରଣ |
ନମୁନା ପାଇଁ 5-7 ଦିନ |
1 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି |
ବ ured ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ |

ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ବୋର୍ଡ |

ୱାଟର କ୍ରୀଡା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ”

କନଫୋକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ |

ପ୍ରମାଣପତ୍ର

  • ce1
  • ce2
  • ce3
  • ce4
  • ce5
  • ce6
  • ce7
  • ce8